Przedstawiamy nową promocję sklepu

łóżka piętrowe 

 

Podczas trwania LETNIEJ PROMOCJI wybrane produkty z oferty sklepu, możesz zakupić taniej!

 

Promocja trwa od 06.06.2024 do 05.08.2024 lub do wyczerpania zapasów.

Akcja promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, zestawami, ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.

 


Regulamin Akcji Promocyjnej "LETNIA PROMOCJA"

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Poniższy regulamin określa warunki Akcji Promocyjnej "LETNIA PROMOCJA", realizowanej w sklepie internetowym https://www.lozkapietrowe.pl/.

2. Znaczenie użytych w regulaminie zwrotów:

a. Organizator – Eurotel sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 52a, 44-100 Gliwice, NIP: 6312560999, REGON: 240862951.

b. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Łóżka Piętrowe, niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; biorąca udział w niniejszej Promocji;

c. Uczestnik Akcji Promocyjnej – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba fizyczną, która ukończyła 13 lat i legitymuje się zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, (chyba że zgoda taka w świetle obowiązujących przepisów nie jest konieczna), osoba prawną lub jednostką organizacyjną niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która akceptuje określone w Regulaminie Akcji Promocyjnej.

d. Akcja Promocyjna – przygotowana przez Organizatora oferta sprzedaży kolekcji Łóżka Piętrowe, na zasadach wskazanych w Regulaminie.

e. Produkty promocyjne - produkty objęte promocją dostępne w Sklepie internetowym Łóżka Piętrowe w okresie trwania niniejszej Promocji.

f. Sklep internetowy Łóżka Piętrowe – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.lozkapietrowe.pl

g. Regulamin – niniejszy dokument. 

 

§ 2. Zasady Akcji Promocyjnej oraz czas jej trwania.

 

1. Akcja Promocyjna w sklepie internetowym obowiązuje od dnia 06.06.2024 od godziny 12:00 do 05.08.2024 do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

2. Uczestnik Promocji uprawniony jest do zakupu produktów z kolekcji Łóżka Piętrowe, z rabatem w wysokości od 20% do 46% od obowiązującej ceny sprzedaży. Promocja dotyczy produktów, oznaczonych jak na grafice poniżej:

 

 

3. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi ani rabatami udzielonymi przez Organizatora.

 

§ 3. Zasady zwrotu produktów zakupionych w ramach Akcji Promocyjnej w Sklepie internetowym. 

 

1. Zasady zwrotu produktów promocyjnych zakupionych w Sklepie internetowym odbywają się na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta oraz w Regulaminie Sklepu internetowego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży w ramach Akcji Promocyjnej, Uczestnikowi Akcji Promocyjnej zwracana jest cena za Produkty Promocyjne rzeczywiście przez niego uiszczona.

 

§ 4. Zasady reklamacji.

 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Akcji promocyjnej winny być zgłaszane w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Akcji Promocyjnej na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: sklep@lozka-pietrowe.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika Akcji Promocyjnej, adres e-mail,

b. dokładny opis i powód reklamacji,

c. wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Akcji Promocyjnej dla celów postępowania reklamacyjnego,

d. wskazanie, w jaki sposób Organizator powinien poinformować Uczestnika Akcji Promocyjnej o decyzji w sprawie reklamacji (pisemnie na adres wskazany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej).

3. Organizator ustosunkuje się do przesłanej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji i poinformuje o tym Uczestnika Akcji Promocyjnej pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Uczestnika Akcji promocyjnej.

 

§ 5. Postanowienia końcowe.

 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie sklepu internetowego Łóżka Piętrowe.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu obowiązywania Akcji promocyjnej bez uszczuplenia praw nabytych przez Uczestników Akcji Promocyjnej przed dniem dokonania zmiany. Zmiana zaczyna obowiązywać od chwili umieszczenia odpowiedniej, pisemnej informacji na stronie https://www.lozkapietrowe.pl/.

3. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

 

 

łóżka piętrowe

 

łóżka piętrowe